Home

Kontakt

Rady

Prijut★12

Tiráž Ochrana dat

Soukromí

1. Ochrana dat v kostce

Obecné informace Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem.

Sběr dat na tomto webu

Kdo je zodpovědný za sběr dat na tomto webu?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Jejich kontaktní údaje najdete v otisku této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je sdělíte. To může být, protože. Např. Údaje, které zadáte v kontaktním formuláři.

Další údaje se zaznamenávají automaticky nebo s vaším souhlasem, když navštívíte web našimi systémy IT. Jedná se hlavně o technická data (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo doba zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tento web.

K čemu používáme vaše údaje?

K čemu používáme vaše data? Některá data jsou shromažďována, aby byla zajištěna bezchybnost webových stránek. K analýze chování uživatele lze použít další data.

Jaká máte práva ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně dostávat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste dali souhlas se zpracováním údajů, můžete jej do budoucna kdykoli odvolat. Máte také právo požadovat, aby za určitých okolností bylo omezeno zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.

Pokud máte další dotazy týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení.

2. Obecné informace a povinné informace

Soukromí

Provozovatelé tohoto webu berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Když používáte tento web, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, která data shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem pro zpracování údajů na tomto webu je:

Philipp Heinrich
Weststraße 17
09484 Kurort Oberwiesenthal

Telefon: 0049 37348 8338 (Prijut12)
E-Mail: skiheil@fichtelberg.info

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů (např. Jména, e-mailové adresy atd.).

Doba skladování

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanoveno konkrétní období uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud přestane platit účel zpracování údajů. Pokud podáte oprávněný požadavek na vymazání nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonně přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. Daňové nebo obchodní retenční období); v druhém případě k odstranění dojde poté, co tyto důvody již nebudou platit.

Poznámka k přenosu dat do USA

Na našich webových stránkách jsou integrovány nástroje od společností se sídlem v USA. Když jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předány na americké servery příslušných společností. Rádi bychom zdůraznili, že USA nejsou bezpečnou třetí zemí ve smyslu právních předpisů EU o ochraně údajů. Společnosti v USA jsou povinny sdělit osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste vy jako dotyčná osoba mohli proti tomu podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že americké orgány (např. Tajné služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale ukládají vaše data na amerických serverech pro účely monitorování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů prováděného před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímé reklamě (článek 21 GDPR)

POKUD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽÍ NA UMĚNÍ. 6 ABS. 1 LIT. NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI PRÁVA ODMÍTAT ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠE SPECIÁLNÍ SITUACE; TOTO SE VZTAHUJE NA PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. RELEVANTNÍ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE POTŘEBNÉ ZPRACOVÁNÍ, NA TO LZE UVEDIT V TÉTO POLITICE OCHRANY SOUKROMÍ. POKUD MÁTE ZÁMĚR, UŽ NEZÍSKÁME ZPRACOVÁNÍ VAŠICH DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, MŮŽEME POSKYTNOUT POVINNÉ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ NACHÁZÍ, VYKONÁVÁ NEBO VYKONÁVÁ VAŠE ZÁJMY, DODRŽUJE NÁMĚTU PRÁV PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR.

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY, ABY PROVOZOVALI PŘÍMOU REKLAMU, MÁTE PRÁVO ZMÍNĚT KAŽDOU ČAS ODMÍTNUTÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM TÉTO REKLAMY; TOTO SE VZTAHUJE NA ROZŠÍŘENÍ PROFILU VE SPOJENÍ S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU. POKUD MÁTE NÁMITEK, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDOU UŽ POUŽÍVÁNY PRO ÚČEL PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMĚNA PODLE čl. 21 odst. 2 GDPR).

Právo na odvolání k příslušnému orgánu dozoru

V případě porušení nařízení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo místě údajného porušení. Právo na odvolání existuje, aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na automatické předání údajů, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám zasíláte jako provozovatel webových stránek, používá tento web šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetími stranami.

Zašifrované platební transakce na tomto webu

Pokud existuje povinnost poskytnout nám vaše platební údaje (např. Číslo účtu pro povolení inkasa) po uzavření smlouvy založené na poplatcích, jsou tyto údaje vyžadovány pro zpracování plateb.

Platební transakce běžnými platebními prostředky (Visa / MasterCard, inkaso) se provádějí výhradně prostřednictvím šifrovaného připojení SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Při šifrované komunikaci nemohou vaše platební údaje, které nám předáte, přečíst třetími stranami.

Informace, mazání a opravy

V rámci příslušných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které uchováváme, obvykle potřebujeme čas, abychom to zkontrolovali. Po dobu trvání testu máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo / dojde nezákonně, můžete namísto výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale potřebujete je k výkonu, obraně nebo uplatňování právních nároků, máte právo požadovat, aby bylo namísto mazání omezeno zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 písm. 1 GDPR je třeba provést rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmy. Pokud ještě není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - použity pouze s vaším souhlasem nebo k založení, výkonu nebo obraně právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu zpracovávaných Evropskou unií nebo členským státem.

Námitka proti reklamním e-mailům

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou nevyžádané e-maily.

3. Sběr dat na tomto webu

Soubory cookie

Naše internetové stránky používají takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které nezpůsobí poškození vašeho zařízení. Ukládají se ve vašem zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Session cookies jsou automaticky smazány po vaší návštěvě. Trvalé soubory cookie zůstanou uloženy ve vašem zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud je neodstraní váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být soubory cookie od společností třetích stran uloženy také do vašeho zařízení, když vstoupíte na náš web (soubory cookie třetích stran). Umožňují nám nebo vám používat určité služby třetích stran (např. Soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Četné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože bez nich by určité funkce webových stránek nefungovaly (např. Funkce nákupního košíku nebo zobrazení videí). Další soubory cookie se používají k hodnocení chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k poskytnutí určitých funkcí, které chcete (funkční soubory cookie, např. Pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webu (např. Soubory cookie pro měření publika na webu) na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním cookies, jsou příslušné cookies ukládány výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie, a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost tohoto webu omezena.

Pokud soubory cookie používají společnosti třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat samostatně v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů a v případě potřeby vás požádáme o souhlas.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

  • Typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL odkazujícího serveru
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nebudou sloučena s jinými zdroji dat.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svého webu - k tomu je nutné zaznamenat soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy pomocí kontaktního formuláře, budou vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáváme.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b GDPR, pokud se váš požadavek týká plnění smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování námi zasílaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR) ) pokud to bylo dotazováno.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, s námi zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvolání vašeho souhlasu s ukládáním nebo účel uložení dat již nebude platit (např. Po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Dotazy e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš požadavek, včetně všech osobních údajů z něj odvozených (jméno, požadavek), uložen a zpracován pro účely zpracování vašeho požadavku. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáváme.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b GDPR, pokud se váš požadavek týká plnění smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování námi zasílaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR) ) pokud to bylo dotazováno.

Údaje, které nám zasíláte prostřednictvím kontaktních žádostí, s námi zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvolání vašeho souhlasu s uložením nebo účel uložení dat již nebude platit (např. Po zpracování vašeho požadavku). Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonná doba uchování - zůstávají nedotčena.

Registrace na tomto webu

Na této webové stránce se můžete zaregistrovat, abyste na ní mohli využívat další funkce. Údaje zadané pro tento účel používáme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Musí být uvedeny úplné povinné údaje požadované při registraci. Jinak registraci odmítneme.

Při důležitých změnách, například v rozsahu nabídky nebo při technicky nezbytných změnách, vás budeme takto informovat pomocí e-mailové adresy uvedené při registraci.

Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá za účelem realizace uživatelského vztahu vytvořeného registrací a v případě potřeby za účelem uzavření dalších smluv (čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR).

Údaje zaznamenané během registrace budeme ukládat, pokud jste registrováni na tomto webu, a poté budou smazáni. Zákonné doby uchování zůstávají nedotčeny.

Funkce komentáře na tomto webu

U funkce komentáře na této stránce se kromě vašeho komentáře uloží také informace o čase vytvoření komentáře, vaše e-mailová adresa a pokud nezveřejňujete anonymně, zvolené uživatelské jméno.

Uložení IP adresy

Naše funkce komentářů ukládá IP adresy uživatelů, kteří píší komentáře. Jelikož nekontrolujeme komentáře na tomto webu před jejich aktivací, potřebujeme tyto údaje, abychom mohli v případě porušení zákona, jako jsou urážky nebo propaganda, podniknout kroky proti autorovi.

Doba uložení komentářů

Komentáře a související data se ukládají a zůstávají na tomto webu, dokud nebude komentovaný obsah zcela smazán nebo dokud nebudou komentáře odstraněny z právních důvodů (např. Urážlivé komentáře).

Právní základ

Komentáře se ukládají na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačuje nám neformální e-mail. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává zrušením nedotčena.

4. Sociální média

Doplňky sociálních médií se Shariffem

Tento web používá doplňky ze sociálních médií (např. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Pluginy obvykle poznáte podle příslušných log sociálních médií. Abychom zaručili ochranu dat na tomto webu, používáme tyto pluginy pouze společně s takzvaným řešením „Shariff“. Tato aplikace brání zásuvným modulům integrovaným na tomto webu v přenosu dat k příslušnému poskytovateli při prvním zadání stránky.

Přímé připojení k serveru poskytovatele bude navázáno (souhlas) až po aktivaci příslušného pluginu kliknutím na příslušné tlačítko. Jakmile aktivujete zásuvný modul, příslušný poskytovatel obdrží informace, že jste navštívili tento web s vaší IP adresou. Pokud jste současně přihlášeni ke svému příslušnému účtu sociálních médií (např. Facebook), může příslušný poskytovatel přiřadit vaši návštěvu tohoto webu vašemu uživatelskému účtu.

Aktivace pluginu představuje souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. a DSGVO dar. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

5. Informační bulletin

Data zpravodaje

Pokud chcete dostávat informační bulletin nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním informační bulletin. Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze na dobrovolném základě. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů zadaných do registračního formuláře k odběru zpravodaje probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Svůj souhlas s uložením údajů, e-mailovou adresu a jejich použití pro zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „Odhlásit odběr“ v zpravodaji. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává zrušeno nedotčena.

Údaje, které jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru zpravodaje, budeme ukládat my nebo poskytovatel služeb zpravodaje, dokud se z odběru zpravodaje neodhlásíte a poté, co se z odběru zpravodaje nebo po účelu odhlásíte, budou vymazány z distribučního seznamu zpravodaje. přestal existovat. Vyhrazujeme si právo odstranit e-mailové adresy z našeho distribučního seznamu zpravodaje podle vlastního uvážení v rámci našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1. 1 lit. f GDPR k vymazání nebo blokování.

Po odebrání z distribučního seznamu bulletinu může být vaše e-mailová adresa uložena v černé listině námi nebo poskytovatelem služeb bulletinu, aby se zabránilo budoucím zasíláním. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu v souladu s právními požadavky při zasílání zpravodajů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR). Uložení na černou listinu není časově omezeno. Proti uložení můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převáží nad našimi oprávněnými zájmy.

6. Pluginy a nástroje

YouTube

Tento web integruje videa z webu YouTube. Provozovatelem webových stránek je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pokud navštívíte některý z našich webů, na kterém je YouTube integrován, bude navázáno spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován, které z našich stránek jste navštívili.

Kromě toho může YouTube na vašem zařízení ukládat různé soubory cookie nebo používat k rozpoznávání srovnatelné technologie (např. Otisky prstů zařízení). Tímto způsobem může YouTube získávat informace o návštěvnících tohoto webu. Tyto informace se mimo jiné používají. slouží ke sběru statistik videa, zlepšení použitelnosti a prevenci pokusů o podvod.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, povolíte YouTube přiřadit vaše chování při procházení přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

YouTube je používán v zájmu přitažlivé prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f DSGVO dar. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně údajů YouTube na: https://policies.google.com/privacy?hl=de

7. eCommerce a poskytovatelé plateb

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme, pouze pokud jsou nezbytné pro vytvoření, obsah nebo změnu právního vztahu (inventární údaje). To se děje na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b GDPR, které umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o používání tohoto webu (údaje o používání), pouze pokud je to nezbytné k tomu, abychom uživateli umožnili využívat službu nebo fakturovat.

Shromážděné údaje o zákaznících budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonné doby uchování zůstávají nedotčené.

Přenos dat při uzavírání smlouvy o online obchodech, prodejcích a expedici zboží

Osobní údaje předáváme třetím stranám, pouze pokud je to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například společnosti pověřené dodávkou zboží nebo úvěrové instituci pověřené zpracováním platby. K dalšímu přenosu údajů nedochází, nebo pouze pokud jste s přenosem výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, např. Pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b GDPR, které umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Platební služby

Na naše webové stránky integrujeme platební služby od společností třetích stran. Když u nás provedete nákup, budou vaše platební údaje (např. Jméno, částka platby, údaje o účtu, číslo kreditní karty) zpracovány poskytovatelem platebních služeb za účelem zpracování platby. Na tyto transakce se vztahují příslušná ustanovení smlouvy a ustanovení o ochraně údajů příslušného poskytovatele. Poskytovatelé platebních služeb jsou využíváni na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b GDPR (zpracování smlouvy), jakož i v zájmu hladkého, pohodlného a bezpečného platebního procesu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud je u určitých akcí vyžadován váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. právní základ GDPR pro zpracování údajů; Souhlas lze do budoucna kdykoli odvolat.

Na tomto webu používáme následující platební služby / poskytovatele platebních služeb:

PayPal

Poskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen „PayPal“).

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde:https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů PayPal:https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.